Izmjene i dopune Ovršnog zakona od 01.09.2014. Ispis
Srijeda, 03 Rujan 2014 12:11

 

OVRŠNI ZAKON

Izmjene i dopune od 01. rujna 2014.

Zanimljivosti za računovodstvenu struku i obračun plaća

(I. dio)

"U „Narodnim novinama“ br. 93 od 30. srpnja 2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (ZiDOZ ) koje stupaju na snagu 1. rujna 2014.

Dio koji se odnosi na :
čl. 35. (Rokovi i odlučivanje o pravnom lijeku),
čl. 42. i 43. (Zaključak o prodaji nekretnine i Financijska agencija),
čl. 45. (Način prodaje nekretnine),
čl. 47. - 52. (Elektronička javna dražba, dosuda i kupovnina),
čl. 55. - 58. (Postupak prodaje nekretnina u Agenciji, Način prodaje pokretnine, Vođenje, dostava i upis podataka u Očevidnik),
čl. 64. i 65. (Provedba naplate na temelju zadužnice),
čl. 67. st. 4. i 6. (Izravna naplata novčane tražbine na temelju ovršne isprave),
čl. 76. i 77. (Prodaja kod fiducijarnog osiguranja na elektroničkoj javnoj dražbi) ZiDOZ-a, stupaju na snagu 1. siječnja 2015.

Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 91/10, 112/12) uz izmjene Ovršnog zakona imaju za cilj: 

- pojednostavljenje,
- rasterećenje sudova,
- ubrzanje i povećanje učinkovitosti ovršnog postupka unutar zakonodavnog okvira,
- uz istovremenu jaču zaštitu osobe i dostojanstva ovršenika.

Uz ovrhe usko je vezan i Zakon o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)ZAMJENA SREDSTAVA OVRHE

Učinjene su izmjene prema kojima ovrhovoditelj, radi namirenja iste tražbine predlaganjem novog sredstva ili predmeta ovrhe više ne treba zatražiti davanje prokazne izjave, odnosno prokaznog popisa imovine, jer je napušten institut prokaznog popisa imovine i prokazne izjave.

Naime, ukinuti su instituti prokazne izjave i prokaznog popisa imovine (uređeni odredbom čl. 17. OZ-a). To je dobro rješenje zakonodavca jer primjena tih instituta nije ostvarila cilj radi kojega su jednom od novela starog OZ-a bili uvedeni (dolaženje do podataka o imovini ovršenika), već je usporavala ovršni postupak, opterećivala rad sudovima i povećala njihove troškove.


PROMJENE U SASTAVU SUDA
 

Nadalje, u vezi s ovršnim postupkom bitno je i pitanje sastava suda, koje je ZiDOZ-om pretrpjelo promjene, prema kojima ovršni postupak i postupak osiguranja u prvom stupnju vodi i odluke donosi sudac pojedinac, ako OZ-om nije određeno da postupak vodi i odluke donosi javni bilježnik. U ovršnom postupku i postupku osiguranja u drugom stupnju odluke donosi sudac pojedinac višeg suda, ako OZ-om nije određeno da odluke donosi vijeće  prvostupanjskog suda sastavljeno od trojice sudaca. 

Ovom se promjenom odredbe čl. 10. st. 1. i 3. OZ-a usklađuju s važećim uređenjem prema kojem rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave donosi javni bilježnik. Jednako tako, radi ubrzanja ovršnog postupka, osobito u postupku odlučivanja o pravnim lijekovima (žalbe i prigovora) te radi ujednačavanja prakse sudova, za pravne lijekove protiv određenih odluka utvrđeno je vijeće trojice sudaca prvostupanjskog suda koje bi donosilo odluke u drugom stupnju.


DOSTAVA PISMENA

Sucima i javnim bilježnicima omogućen je pristup podacima o prijavljenim adresama za pravne i fizičke osobe elektroničkim putem u bazi MUP-a.
Ako dostava ne uspije na spomenutim adresama, dostava će se pokušati obaviti još jednom, u roku koji ne može biti kraći od 30 niti dulji od 60 dana, a ako se ni ta ponovljena dostava ne uspije obaviti, dostava će se obaviti isticanjem pismena koje je trebalo dostaviti na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova, s time da će se smatrati da je dostava obavljena istekom 8. dana od dana isticanja pismena na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.DAVANJE PODATAKA O DUŽNIKU

Slijedeći subjekti su obvezni na zahtjev ovrhovoditelja dati podatke o dužniku:
- Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Ministarstvo unutarnjih poslova
- Ministarstvo financija - porezna uprava
- Središnje klirinško depozitno društvo
- lučka kapetanija
- tijelo nadležno za katastarsku evidenciju
- poslodavac ili isplatitelj novčanih primanja
- drugo tijelo ili osoba koja vodi odgovarajući upisnik.

Podnositelj zahtjeva mora priložiti ispravu po kojoj ima tražbinu (npr. izvod otvorenih stavaka), a izdavatelj može za potvrdu naplatiti troškove izdavanja (npr. u obliku biljega).


Ustanovljena je zabrana prema kojoj navedeni subjekti ne smiju obavijestiti dužnika o tome da su podaci traženi.