Reguliranje profesija i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija Ispis
Ponedjeljak, 11 Kolovoz 2014 13:25

 

PRUŽANJE USLUGA
NA TRŽIŠTU EU 

EU POTVRDA

Sve o izgledu, sadržaju i postupku izdavanja EU potvrde koja se izdaje hrvatskim pravnim i fizičkim osobama za neometano pružanje usluga na tržištu država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru

U Narodnim novinama broj 92 od 28. srpnja 2014. godine Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je Pravilnik o izdavanju EU potvrda.
Pravilnik je stupio na snagu 5. kolovoza 2014. godine.

 
 

EU potvrdom poslovni subjekti dokazuju da su poslovno nastanjeni u Republici Hrvatskoj i da nemaju čak ni privremene zabrane bavljenja profesijom
 

  • EU potvrda za fizičku osobu sadrži:

– ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta;

– mjesto i datum rođenja;

– državljanstvo;

– osobni identifikacijski broj (OIB);

– datum ili razdoblje upisa u odgovarajući registar ili evidenciju (ako je primjenjivo);

– naziv predmetne regulirane profesije koja se namjerava pružati u državi domaćinu;

– podaci (razdoblje obavljanja poslova i naziv radnog mjesta) o bavljenju predmetnom reguliranom profesijom, odnosno djelatnošću u Republici Hrvatskoj ili profesionalnim aktivnostima kao zaposlena ili samozaposlena osoba na teritoriju Republike Hrvatske (ako je primjenjivo);

– podatak da u trenutku izdavanja EU potvrde nema zabranu bavljenja profesijom;

– dodatne napomene.

  • EU potvrda za pravnu osobu  sadrži:

– tvrtku;

– adresu sjedišta;

– osobni identifikacijski broj (OIB);

– matični broj subjekta;

– djelatnosti upisane u sudski registar, a koje se namjeravaju obavljati u državi domaćinu;

– datum upisa u sudski registar;

– naziv predmetne profesije, odnosno djelatnosti (regulirane ili neregulirane u Republici Hrvatskoj) koja se namjerava pružati u državi domaćinu;

– podaci (razdoblje obavljanja poslova i naziv radnog mjesta) o bavljenju predmetnom reguliranom ili nereguliranom profesijom, odnosno djelatnošću u Republici Hrvatskoj ili profesionalnim aktivnostima kao zaposlena ili samozaposlena osoba na teritoriju Republike Hrvatske (ako je primjenjivo);

– podatak da u trenutku izdavanja EU potvrde nema zabranu bavljenja profesijom, odnosno djelatnošću;

– dodatne napomene.

  • EU potvrda za fizičku osobu obrtnika  sadrži:

– tvrtku obrta;

– osobni identifikacijski broj (OIB) obrtnika;

– matični broj obrta;

– djelatnosti upisane u obrtni registar, a koje se namjeravaju obavljati u državi domaćinu;

– datum upisa u obrtni registar;

– naziv predmetne profesije (regulirane ili neregulirane u Republici Hrvatskoj) koja se namjerava pružati u državi domaćinu;

– podaci (razdoblje obavljanja poslova i naziv radnog mjesta) o bavljenju predmetnom reguliranom ili nereguliranom profesijom, odnosno djelatnošću u Republici Hrvatskoj ili profesionalnim aktivnostima kao zaposlena ili samozaposlena osoba na teritoriju Republike Hrvatske (ako je primjenjivo);

– podatak da u trenutku izdavanja EU potvrde nema zabranu bavljenja profesijom;

– dodatne napomene.

  • EU potvrda za fizičke osobe koje obavljaju nereguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj  sadrži:

– ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta;

– mjesto i datum rođenja;

– državljanstvo;

– osobni identifikacijski broj (OIB);

– naziv predmetne profesije koja se namjerava pružati u državi domaćinu;

– podaci (razdoblje obavljanja poslova i naziv radnog mjesta) o bavljenju predmetnom nereguliranom profesijom, odnosno djelatnošću u Republici Hrvatskoj ili profesionalnim aktivnostima kao zaposlena ili samozaposlena osoba na teritoriju Republike Hrvatske (ako je primjenjivo);

– podatak da u trenutku izdavanja EU potvrde nema zabranu bavljenja profesijom;

– dodatne napomene.
 


NADLEŽNA TIJELA ZA IZDAVANJE EU POTVRDA

a) za fizičke osobe potvrde izdaju nadležne komore, agencije, strukovne organizacije te tijela državne uprave u županijama, koje su osobu upisale u registar, odnosno evidenciju;

b) za fizičke osobe koje se bave reguliranom profesijom, a ne postoji odgovarajući registar, odnosno evidencija, potvrde izdaju tijela koja su posebnim propisima ovlaštena za provođenje postupka i utvrđivanje uvjeta za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije, odnosno tijela državne uprave u čijem su djelokrugu rada određene regulirane profesije;

c) za pravne osobe potvrde izdaje Hrvatska gospodarska komora;

d) za fizičke osobe obrtnike potvrdu izdaju mjesno nadležni uredi državne uprave u županijama, gdje je obrt upisan, odnosno registriran;

e) u slučaju neregulirane profesije, potvrdu izdaje ministarstvo nadležno za rad.

Popis nadležnih tijela za izdavanje EU potvrda bit će objavljen na službenim internetskim stranicama ministarstva nadležnog za rad.
 


IZDAVANJE POTVRDA


Oblik zahtjeva za izdavanje potvrde je propisan, isto kao obvezni prilozi. Zahtjev je moguće podnijeti osobno, poštom ili elektroničkim putem.

Nadležni ured za izdavanje potvrda ne naplaćuje naknadu, a u obvezi je u roku od 8 dana od podnošenja zahtjeva izdati istu.

Više o EU potvrdama u samom Pravilniku o izdavanju EU potvrda.