Zakon o radu - Agencije za privremeno zapošljavanje Ispis
Ponedjeljak, 11 Kolovoz 2014 13:09

 

 

Dana 1. rujna 2014. stupa na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, osim odredaba koje se odnose na prodaju nekretnina u ovršnom postupku i način namirenja vjerovnika, zatim na agencijsku prodaju nekretnina, te prodaju nekretnina u okviru postupka fiducijarnog osiguranja, koje stupaju na snagu 1. siječnja 2015. 
Od danas počinje primjena novog Zakona o raduZakon o radu
 

                      RAD PUTEM AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

Prema obrazloženju zakona, jedan od njegovih ciljeva je i poticanje fleksibilnog oblika zapošljavanja putem agencija za privremeno zapošljavanje, uz propisivanje načela jednakog postupanja prema ustupljenim radnicima.

Stoga je propisano da ugovorena plaća i drugi uvjeti rada ustupljenog radnika ne smiju biti utvrđeni u svoti manjoj odnosno nepovoljnijoj od plaće, odnosno drugih uvjeta rada radnika zaposlenog kod korisnika na istim poslovima koje bi ustupljeni radnik ostvario da je sklopio ugovor o radu s korisnikom.


                DJELOVANJE AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE KAO POSLODAVCA

Agencija za privremeno zapošljavanje je poslodavac koji na temelju ugovora o ustupanju radnika, ustupa radnika drugom poslodavcu (korisniku) za privremeno obavljanje poslova.

Ustupljeni radnik je, u smislu ovoga Zakona, radnik kojeg agencija zapošljava radi ustupanja korisniku.

Korisnik se u odnosu na ustupljenog radnika smatra poslodavcem u smislu obveza primjene odredbi ovoga i drugih zakona i propisa kojima su uređeni sigurnost i zaštita zdravlja na radu i posebna zaštita određenih grupa radnika.

Rad radnika posredovanjem agencija se  temelji na trostranom odnosu: agencija - korisnik - radnik, pri čemu je agencija poslodavac. Odnos između agencije i korisnika ureduje se ugovorom o ustupanju radnika koji je temelj za rad radnika kod korisnika, a koji u slučaju ustupanja radnika korisniku u inozemstvo mora sadržavati i posebne podatke.

                          SLUČAJEVI KADA SE NE MOŽE ZAPOSLITI PREKO AGENCIJE

Određeni su slučajevi kada se takav način rada kod korisnika ne može ugovoriti, i  to za:

  • zamjenu radnika kod korisnika kod kojega se provodi štrajk
  • za poslove koje su obavljali radnici za koje je korisnik proveo postupak kolektivnog zbrinjavanja viška radnika u prethodnom razdoblju od šest mjeseci
  • za poslove koje su obavljali radnici kojima je korisnik u prethodnom razdoblju od šest mjeseci otkazao ugovore o radu iz poslovno uvjetovanih razloga
  • za obavljanje poslova koji su prema propisima o zaštiti na radu poslovi s posebnim uvjetima rada, a ustupljeni radnik ne ispunjava te posebne uvjete
  • te za ustupanje radnika drugoj agenciji.

Rad putem agencije za privremeno zapošljavanje obavlja se prema ugovoru o radu za privremeno obavljanje poslova koji agencija skapa s radnikom, a koji može biti sklopljen na neodređeno ili određeno vrijeme.

Zakonom je propisan obvezni sadržaj takvih ugovora koji uz podatke propisane kao obvezni sadržaj svih ugovora o radu, moraju sadržavati i dodatne uglavke  u skladu sa specifičnostima radnog odnosa koji se njime zasniva.

                                                      VRIJEME USTUPANJA RADNIKA

Ograničeno je vrijeme ustupanja radnika  na tri godine, pa sada korisnik ne smije koristiti rad istog ustupljenog radnika za obavljanje istih poslova za neprekinuto razdoblje dulje od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno kolektivnim ugovorom.

Propisane su obveze agencije kao poslodavca prema radniku i obveze korisnika prema radniku kada radnik kod njega obavlja posao te pravo na naknadu štete koju ustupljeni radnik na radu ili u vezi s radom kod korisnika uzrokuje trećoj osobi te obvezu agencije da izvrši prijavu u evidenciju koja se vodi pri nadležnom Ministarstvu. Agencija sada uz poslove ustupanja može obavljati i djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem, pod uvjetom da za to posjeduje odgovarajuću dozvolu prema posebnom propisu.