Komorski doprinos Ispis

Komorski doprinos obrtnika i poduzetnika

OBRT

Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta objavljena je u Narodnim novinama br. 141/15., stupa na snagu 18. prosinca 2015.

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, osnovica te način i rokovi plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta.

Obveznici plaćanja obveznog komorskog doprinosa su:
– obrtnici,
– trgovci pojedinci koji obavljaju obrt temeljem Zakona o obrtu,
– fizičke osobe, trgovačka društva i druge pravne osobe koje su se dobrovoljno učlanile u članstvo Hrvatske obrtničke komore temeljem Zakona o obrtu.

Oslobađaju se plaćanja obveznog komorskog doprinosa obrtnici novootvorenih obrta za prvu godinu rada. Novootvorenim obrtom smatra se samo prvi upis obrtnika u Obrtni registar.

Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za obrtnike nastaje danom upisa u Obrtni registar.
Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za trgovce pojedince nastaje danom upisa obrtnika u sudski registar.
Obveza plaćanja doprinosa za fizičke i pravne osobe koje su se dobrovoljno učlanile u Hrvatsku obrtničku komoru nastaje danom donošenja odluke o prijemu u članstvo.

Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za obrtnike prestaje danom brisanja iz Obrtnog registra, za trgovce pojedince prestaje danom brisanja iz sudskog registra, a za dobrovoljne članove danom koji se utvrđuje odlukom nadležnog tijela Hrvatske obrtničke komore. Jednako se primjenjuje na sezonsko obavljanje obrta i kod privremene obustave obavljanja obrta.

Obvezni komorski doprinos za jedinstveni sustav organiziranosti obrta mjesečno iznosi 2% osnovnog osobnog odbitka iz dohotka, sukladno Zakonu o porezu na dohodak.

Područna obrtnička komora iznimno može u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanje s osnove obveznog komorskog doprinosa obvezniku koji je u nemogućnosti izvršiti svoju obvezu zbog:

– privremene obustave obavljanja obrta radi bolesti
– nastupa više sile
– korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta, za vrijeme trajanja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta
– prestanka obrta odjavom zbog poslovanja s gubitkom, insolventnosti ili nelikvidnosti za kalendarsku godinu u kojoj je u poreznoj prijavi iskazan gubitak
– privremene obustave obavljanja obrta zbog gubitka poslovnog prostora odnosno gubitka poslovnog partnera.

Zahtjev za otpis duga obveznog komorskog doprinosa obvezno se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati:
– naziv područne obrtničke komore kojoj se zahtjev upućuje
– opće podatke o obvezniku: ime i prezime obrtnika odnosno naziv tvrtke za pravne osobe, OIB, matični broj obrta, adresu sjedišta obrtnika odnosno pravne osobe, šifru općine, naziv osnovne djelatnosti i šifru djelatnosti po NKD 2007 te broj telefona, mobitela i elektroničku adresu
– iznos duga za koji se traži otpis
– obrazloženje razloga iz stavka 1. ovog članka zbog kojeg se traži otpis duga
– datum podnošenja zahtjeva
– potpis obveznika.
Uz pisani zahtjev područnoj obrtničkoj komori obveznik je dužan dostaviti i vjerodostojne isprave kojima se dokazuje nastup razloga nemogućnosti izvršenja obveze.
Iznimno, područna obrtnička komora može u svrhu naplate glavnice obveznog komorskog doprinosa otpisati potraživanje s osnove zatezne kamate po pisanom zahtjevu obveznika.

 Mijenja se i propisani obrazac KD koji se prilaže uz poreznu prijavu obveznika poreza na dohodak upisanog u obrtni registar.

 

PODUZETNICI

Odlukom o financiranju hrvatske gospodarske komore ukinuta je četvrta skupina obveznika doprinosa, tako da i  j.d.o.o.-i imaju obvezu uplate mjesečne članarine od 42,00 kn u 2016. godini.

Mijenja se i poziv na broj uplate, tako da je sada i za j.d.o.o. potrebno uplatu izvršiti na IBAN HR85 1001005  1700052620 sa pozivom na broj HR67  OIB-002-MMGG