Cjenik naknade za objavu GFI Ispis
Petak, 08 Siječanj 2016 16:12

Skuplja javna objava GFI ako se ne preda na vrijeme

U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2016. objavljen je Pravilnik o vrstama i visini naknada financijskoj agenciji za uslugu javne objave dokumentacije iz registra godišnjih financijskih izvještaja koji stupa na snagu 2.1.2016.

Pravilnikom se propisuju svrste i visina naknada koje Fina naplaćuje za uslugu javne objave dokumentacije zaprimljene u Registar godišnjih financijskih izvještaja te način i rokovi njihova plaćanja.

Fina naplaćuje naknadu za uslugu javne objave GFI-a i druge dokumentacije sukladno čl. 30. Zakona o računovodstvu zaprimljene u Registru. Naknada za zaprimljenu potpunu dokumentaciju u Registar u elektroničkom obliku putem internetskog servisa, u zakonski propisanim rokovima, naplaćuje se iz sredstava državnog proračuna.

Naknada za zaprimljenu potpunu dokumentaciju u Registar dostavljenu na papiru ili u elektroničkome obliku na nekom od nositelja podataka, u zakonski propisanim rokovima, naplaćuje se od poduzetnika prema Cjeniku usluga javne objave GFI-a koji je određen u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Poduzetnici plaćaju naknadu unaprijed na IBAN  HR 42 2390001-1100017042, a u pozivu na broj upisuje se 05 7543000-OIB (upisuje se OIB poduzetnika koji plaća uslugu javne objave). Uz godišnji financijski izvještaj za potrebe javne objave poduzetnik Registru dostavlja i dokaz o uplaćenoj naknadi za javnu objavu.