Naplaćuje se pregledavanje registra GFI Ispis
Četvrtak, 07 Siječanj 2016 12:05

 Pregledavanje tuđih bilanci više nije besplatno

Više se neće moći, putem portala sudskog registra i Fine besplatno pregledavati bilance i računi dobiti i gubitka potencijalnih poslovnih partnera.

U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2016. objavljen je Pravilnik o sadržaju, uvjetima korištenja, opsegu podataka i naknadi troškova za isporuku dokumentacije i podataka iz registra godišnjih financijskih izvještaja koji stupa na snagu 2.1.2016.


Sukladno Pravilniku, svaka fizička ili pravna osoba (tražitelj) može, pisanim zahtjevom, zatražiti dokumentaciju i podatke iz Registra godišnjih financijskih izvještaja (u daljnjem tekstu: Registar), bez dokazivanja pravnog interesa, uz naknadu - u obliku preslike, ispisa ili izvatka najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Podaci iz GFI-a, koji uključuju i dodatne podatke za statističke i druge potrebe, daju se bez naknade, u standardiziranome obliku, tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Naknada za davanje ispisa, preslike i izvatka iz Registra naplaćuje se unaprijed, temeljem obavijesti o plaćanju koju FIna dostavlja tražitelju po zaprimljenom zahtjevu, a tražitelj je obvezan Fini dostaviti dokaz o izvršenoj uplati na temelju obavijesti o plaćanju, nakon čega je Fina obvezna isporučiti zatraženu dokumentaciju i ispostaviti račun.

Sastavni dio Pravilnika je Cjenik, i to: Prilog 1. koji sadržava: cijene izdavanja dokumentacije iz Registra te isporuka podataka iz Registra (cijene su iskazane s uključenim PDV-om).