Novosti vezane za ovrhu na novčanim sredstvima Ispis E-mail
Srijeda, 03 Rujan 2014 12:45

 

OVRŠNI ZAKON

III dio

Ovrha na novčanim sredstvima

Proširen je popis primitka izuzetih od ovrhe. 


Poslodavac koji zaprimi pravomoćno rješenje o ovrsi, suglasnost o zapljeni (tzv. administrativnu zabranu) ili dr. ispravu podobnu za provedbu ovrhe na plaći, OZ-om propisani dio plaće treba uplaćivati na račun ovrhovoditelja, a ostatak na  zaštićeni račun.

 

VISINA IZUZETIH PRIMANJA OD OVRHE


2/3 prosječne neto-plaće u RH,


1/2 prosječne neto-plaće u RH -

  - ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja,


1/4 prosječne mjesečne isplaćene neto-plaće u RH -
 - u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih svota za uzdržavanje djeteta.


Ako ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne neto-plaće u RH, od ovrhe je izuzeta svota u visini 2/3 njegove neto-plaće, a ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, svota u visini 1/2 njegove neto- plaće.


Isto se primjenjuje i kada se ovrha provodi na primanjima ovršenika koji nisu plaća, mirovina niti primici od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, od slobodnih zanimanja, od poljoprivrede i šumarstva, od imovine i imovinskih prava, od kapitala, kao niti primici od osiguranja (drugi dohodak prema posebnim propisima) i imaju karakter jedinih stalnih novčanih primanja, ako ovršenik javnom ispravom dokaže da je to primanje jedino stalno novčano primanje.

 

Prosječna neto-plaća koja se primjenjuje u 2014. godini iznosi 5.507,00 kn, a 2/3 te plaće iznosi 3.671,33 kn.PRIMICI IZUZETI OD OVRHE

1. primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja,

2. primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju,

3. primanja po osnovi socijalne skrbi,

4. primanja po osnovi privremene nezaposlenosti,

5. primanja po osnovi doplatka za djecu, osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno,

6. primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima,

7. naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika,

8. primanja po osnovi odličja i priznanja,

9. rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno

10. utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke,

11. naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,

12. dar za djecu do 15. godine života i potpore za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od  nesamostalnog rada,

13. na
knada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda,

14. potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,

15. ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima.Poslodavac koji zaprimi pravomoćno rješenje o ovrsi, suglasnost o zapljeni (tzv. administrativnu zabranu) ili dr. ispravu podobnu za provedbu ovrhe ne plaći, OZ-om propisani dio plaće treba uplaćivati na račun ovrhovoditelja, a ostatak na zaštićeni račun.

Ako ovrhovoditelj izravno zatraži od FINA-e da na temelju ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda ili upravnog tijela, ovršne nagodbe postignute u postupku mirnog rješenja spora koje glase na ispunjenje određene novčane tražbine i koje imaju potvrdu o ovršnosti, odnosno obračuna poslodavca o neisplati dospjele svote plaće, naknade plaće ili otpremnine provede naplatu te tražbine prijenosom novčanih sredstava s računa koje ovršenik ima kod banaka na ovrhovoditeljev račun koji je odredio u zahtjevu za izravnu naplatu, FINA će postupiti kao u povodu nepravomoćnog rješenja o ovrsi koje je dostavio sud. 

Navedeni je zahtjev uređen podzakonskim aktom te uz isti ovrhovoditelj treba priložiti izvornik ili otpravak navedene isprave.

U postupku izravne naplate tražbine na temelju navedene isprave postupa se tako da banke prijenos zaplijenjenih novčanih sredstava obavljaju kad za to dobiju nalog FINA-e, a ako se ovrha provodi na temelju pravomoćnog rješenja o ovrsi, FINA će naložiti banci da novčanu svotu za koju je određena ovrha prenese na račun naznačen u rješenju o ovrsi.

Ovrha na novčanoj tražbini po računu ovršenika na temelju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine, provodi se prije ovrhe radi naplate svih drugih tražbina po tom računu neovisno o vremenu njihova nastanka, osim ovrhe radi ostvarenja djetetove tražbine uzdržavanja.

Banka kojoj je FINA naložila da provede zapljenu računa ovršenika mora odmah o promjenama na računu obavijestiti ovršenika da su mu određena sredstva na računu zaplijenjena te da odgovarajuće podatke o tome može dobiti od FINA-e.

Ako FINA u roku od 60 dana od dana kad joj je dostavljena predmetna isprava ne primi rješenje suda o odgodi izdavanja naloga bankama za provedbu prijenosa zaplijenjenih sredstava ili rješenje suda kojim se pljenidba prijenosa proglašava nedopuštenim na temelju ovršne isprave na temelju koje je ona zatražena, izdat će nalog bankama da obave prijenos sredstava s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja. 

 
Dizajn i održavanje: SpinMedia